Դեպի վեր

Հայ |  Рус |  Eng

«Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ

Տնօրեն`  Գևորգ Սրապիոնի Հովսեփյան
557594

«Հանրապետական  երկրաբանական ֆոնդ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության

 

 

Կազմակերպության  գործունեության առարկան և նպատակները

 

Կազմակերպությունը  սահմանված կարգով իրականացնում է՝

  • Հայաստանի Հանրապետության  տարածքում ընդերքի երկրաբանական  ուսունասիրության աշխատանքների, ընդերքօգտագործման թույլտվություն-ների ու պայմանագրերի, լեռնահատկացման ակտերի պատճեների, ինչպես նաև օգտակար հանածոների պաշարների հաշվետու հաշվեկշիռների վերաբերյալ վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների գրանցումը և պահումը; օգտակար հանածոների հանքավայրերի և հանքերևակումների  կադաստրի և օգտակար հանածոների պաշարների հաշվեկշռի վարումը; երկրաբանական ուսումնասիրությունների, օգտակար հանածոների հանքավայրերի ու դրանց պաշարների և ընդերքի վերաբերյալ  այլ  տեղեկատվական նյութերի հավաքումը, պահումը և տրամադրումը:
  • Հայաստանի Հանրապետության  ընդերքում հայտնաբերված օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների, այդ թվում նաև նավթի, գազի ու ստորերկրյա ջրերի բնական ելքերի (աղբյուրների) հորատանցքերում, հորերում և լեռնային փորվածքներում բացահայտված ստորերկրյա ջրերի  պետական կադաստրի կազմումը և վարումը
  • Հայաստանի Հանրապետության  օգտակար հանածոների, այդ թվում նաև նավթի, գազի և ստորերկրյա ջրերի, ինչպես նաև շահագործվող, պահուստային և ուսումնասիրվող հանքավայրերի ու նրանց պաշարների միասնական հաշվեկշռի կազմումը:
  • Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կատարված երկրաբանական աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունների և երկրաբանական այլ նյութերի  պահպանման ապահովումը և օգտագործման տրամադրումը:
  • Երկրաբանական աշխատանքների ծախսերի  ձևակերպման նպատակով կազմակերպություններին ընդունված հաշվետվությունների հիման վրա տեղեկանք- ծանուցագրեր տալը:
  • Սահմանված կարգով ընդերքի մասին տեղեկատվության գաղտնիության ապահովումը՝ դրանց կուտակման արձանագրման, պահպանության, փոխանցման և օգտագործման ընթացքում:
  • Սահմանված կարգով լեռնային փորվածքներ և հորատանցքեր պահանջող կամ հատուկ ցանկով սահմանված երկրաբանահետախուզական աշխատանքների կատարման թույլտվությունների ձևակերպման համար տեղեկատվության տրամադրումը:
  • Ընդերքի օգտագործման և տարածքների կառուցապատման նպատակով անհրաժեշտ երկրաբանական տեղեկատվության տրամադրումը:
  • Հայաստանի Հանրապետության ընդերքում օգտակար հանածոների պաշարների, այդ թվում նաև ստորերկրյա ջրերի առկայության, դրանց շահագործողական պաշարների մասին և այլ տեղեկատվական տվյալների տրամադրումը:
  • Սահմանված կարգով ընդերքօգտագործման հաշվետվությունների հաշվառում և պահպանում:

 

Գլխավոր տնօրեն` Գևորգ Սրապիոնի Հովսեփյան

Հասցե՝  0025, ք. Երևան, Չարենցի 46

 

 

Հեռ.՝ +374 (11) 55-75-94 

Էլ. կայք՝  www.geo-fund.am

Էլ. փոստ` info@erkrabanakanfond.am